Home » SINDIKALNA ČITANKA » 15 OSNOVNIH SINDIKALNIH PRAVA

15 OSNOVNIH SINDIKALNIH PRAVA

1. Pravo svih radnika da, bez bilo kakve diskriminacije, osnivaju i da se udružuju u organizacije koje sami odaberu, bez predhodnog ovlašćenja,

2. Pravo sindikata da bez mišljenja i uplitanja organa vlasti utvrđuju i donose sopstvene statute i pravilnike, da u potpunoj slobodi biraju svoje predstavnike, da organizuju svoju aktivnost i upravu i da formulišu sopstvene programe rada i delovanja,

3. Pravo sindikata da osnivaju ili da se pridružuju federacijama i konfederacijama i da se udružuju u međunarodne sindikalne organizacije,

4. Zaštita sindikata od administartivnih mera koje imaju za cilj da se sindikati rasformiraju ili suspenduje njihova aktivnost,

5. Pravo sindikata na nepovredivost sindikalne imovine, korespodencije i telefonskih razgovora,

6. Zaštita radnika od antisindikalne diskriminacije kod zapošljavanja ili u toku rada,

7. Zaštita sindikata od svih oblika mešanja poslodavca u obrazovanje sindikalnih organizacija, sindikalnog rada ili u rad sindikalnih službi,

8. Pravo na zaštitu sindikalne imovine i sindikalnih fondova od bilo kakvog pokušaja mešanja od strane vlasti,

9. Pravo sindikata na kolektivno pregovaranje radi uređivanja uslova i svih drugih pitanja koja se tiču zapošljavanja i života njihovih članova,

10. Pravo sindikata da se bave sindikalnim aktivnostima u preduzeću i na radnom mestu,

11. Pravo sindikalnih aktivista na participaciju u preduzećima i (šire) u ekonomiji zemlje na globalnom nivou,

12. Zaštita sindikalnih predstavnika od zadržavanja i hapšenja zbog aktivnosti vezanih za ostvarivanje njihovih sindikalnih prava i sloboda,

13. Pravo radnika i njihovih sindikalnih organizacija na štrajk, kao suštinsko sredstvo za unapređenje i zaštitu njihovih ekonomskih i socijalnih interesa,

14. Pravo radnika na obrazovanje i stručno osposobljavanje,

15. Pravo sindikata na pristup sredstvima informisanja.

 

 

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Skip to content