Home » OBAVEŠTENJA » MUP kažnjen sa sto hiljada dinara zbog narušavanja prava uzbunjivača

MUP kažnjen sa sto hiljada dinara zbog narušavanja prava uzbunjivača

Beograd, 26.09.2019. – Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je rešenje kojim kažnjava izvršnog dužnika Ministarstvo unutrašnjih poslova u iznosu od 100.000,00 rsd i odgovorno lice izvršnog dužnika u iznosu od 10.000,00 rsd zbog toga što nije vratio koleginicu uzbunjivača na prethodno radno mesto.

PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU, sudija Milica Konatar, u izvršnom predmetu izvršnog poverioca Ivane Veličković iz Beograda, ul. Bulevar Kralja Aleksandra br. 308/54, čiji je zakonski zastupnik Sindikat policije Sloga, Beograd, ul. Durmitorska br. 11/15 protiv izvršnog dužnika Republike Srbije-Ministarstva unutrašnjih poslova, čiji je zakonski zastupnik Državno pravobranilaštvo, sa sedištem u Beogradu. ul. Nemanjina br. 26 radi prinudnog izvršenja novčane kazne, doneo je dana 18.09.2019. godine:

REŠENJE

I

ODREĐUJE SE izvršenje protiv poslodavca izvršnog dužnika Republike Srbije – Ministarstva unutrašnjih poslova, čiji je zakonski zastupnik Državno pravobranilaštvo, radi naplate novčane kazne u iznosu od 100.000,00 dinara. po osnovu zaključka Prvog osnovnog suda u Beogradu poslovni broj I. 1042/19 od 17.07.2019. godine, a odgovornom licu izvršnog dužnika radi naplate novčane kazne u iznosu od 10.000,00 dinara po osnovu zaključka ovog suda poslovni broj I. 1042/19 od 17.07.2019. godine i to PLENIDBOM NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU IZVRŠNOG DUŽNIKA Ministarstvo unutrašnjih poslova, PIB 100279223, MB 106003, broj računa 840-1620-21 i prenosom zaplenjenih novčanih sredstava na račun Prvog osnovnog suda u Beogradu br. 840-29610845-96.

II

NALAŽE SE Narodnoj banci Srbioje – Odsek za prinudnu naplatu da izvrši plenidbu i prenos novčanih sredstava iz stava prvog ovog rešenja

Obrazloženje

Zaključkom o sprovođenju privremene mere Prvog osnovnog suda u Beogradu poslovni broj I. 1042/19 od 17.07.2019. godine naloženo je izvršnom dužniku da u roku od 8 dana od dana prijema zaključka izvršnog poverioca Ivanu Veličković iz Beograda, vrati na radno mesto „Inspektor za koordinaciju izrade procene rizika i plana zaštite sa aspekta terorističkih napada u statusu OSL ovlašćenog službenog lica“ u Odeljenju za upravljanje rizikom od tehnološko tehnoloških udesa i posledica terorističkih napada, . Uprave za upravljanje rizikom u Sektoru za venredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova i određeno je da će ukoliko u ostavljenom roku izvršni dužnik ne postupi po nalogu iz tog zaključka izvršnom dužniku biti izrečena novčana kazna u iznosu od 100.000,00 dinara. a odgovornom licu kod izvršnog dužnika u iznosu od 10.000,00 dinara s tim što će se novčana kazna izricati u povećanim iznosima sve dok izvršni dužnik ne postupi po nalogu.

Zaključak o sprovođenju privremene mere Prvog osnovnog suda u Beogradu poslovni broj I. 1042/19 od 17.07.2019. godine izvršni dužnik je primio dana 22.07.2019. godine.

Podneskom od 12.08.2019. godine zastupnik izvršnog poverioca je obavestio sud da izvršni dužnik nije postupio po zaključku o sprovođenju privremene mere posl br. I. 1042/19 od 17.07.2019. godine.

Dopisom od 23.08.2019. godine sud je naložio izvršnom dužniku da se izjasni da li je postupio po Zaključku o sprovođenju privremene mere Prvog osnovnog suda u Beogradu poslovni broj I. 1042/19 od 17.07.2019. godine, pod pretnjom novčanog kažnjavanja.

Podneskom od 11.09.2019. godine zastupnik izvršnog dužnika je obavestio sud da iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da u ostavljenom roku postupi po Zaključku ovog suda i predložio je da sud odloži sprovođenje privremene mere određene rešenjem Višeg suda u Beogradu posl. br. 12 Ppr-uz br. 7/18.

Članom 383 st. 1 Zakona o izvršenju i obezbeđenju propisano je da se izvršenje radi radi vraćanja zaposlenog na rad ili radi raspoređivanja na određene poslove sprovodi se izricanjem novčane kazne poslodavcu i njegovom odgovornom licu, prema odredbama o izricanju novčane kazne radi preduzimanja radnje koju može preduzeti samo izvršni dužnik.Dok je stavom dva istog člana predviđeno da izricanje novčane kazne prestaje kada sud utvrdi da je zaposleni počeo da radi na odgovarajućim poslovima ili mu je to omogućeno iako je odbio da radi, odnosno da je raspoređen na poslove određene u izvršnoj ispravi.

Članom 131 st. 4 Zakona o izvršenju i obezbeđenju je propisano da se novčana kazna može izreći fizičkom licu koje obavlja delatnost, preduzetniku kao i odgovornom licu u pravnom licu ili u državnom organu, u iznosu od 10.000 dinara do 200.000 dinara, a pravnom licu ili državnom organu u iznosu od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara a stavom 5 istog člana da će se novčana kazna ponovo izreći, dok ne prestanu razlozi za njeno izricanje.

Članom 363 st.1 Zakona o izvršenju i obezbeđenju propisano je da kad radnju može preduzeti samo izvršni dužnik u rešenju o izvršenju određuje se primereni rok za radnju i izvršnom dužniku se izriče novčana kazna ako radnju ne preduzme u roku, posle čega sud po službenoj dužnosti donosi rešenje o izvršenju novčane kazne.

Kako izvršni dužnik nije u roku od 8 dana od dana prijema postupio po Zaključku o sprovođenju privremene mere Prvog osnovnog suda u Beogradu poslovni broj I. 1042/19 od 17.07.2019. godine, koji je primio dana 22.07.2019. godine, odnosno nije doneo rešenje kojim izvršnog poverioca vraća na rad, na tačno određeno radno mesto u skladu sa navedenim zaključkom, to je sud, primenom člana 363, 383 i 131 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, doneo odluku kao u izreci rešenja.

S U D I J A
Milica Konatar

Sindikat policijske Sloge nije i ne može biti zadovoljan novčanim kažnjavanjem poslodavca posebno u ovim kriznim vremenima. Svesni smo i činjenice da neko s namerom neće da poštuje odluku suda i da time krši zakon i radnička prava zaposlenih pa na ovaj način nenamenski troši budžetska sredistva za plaćanje kazni. Dakle, potpuno se bahato i bezobzirno ponaša.

Međutim kako ne postoji drugi način da se poslodavac privoli da poštuje zakone teška srca smo iskoristili jedino sredstvo a to je izricanje novčane kazne. Ukoliko i ovo ne bude dalo željene rezultate bićemo prinuđeni da protiv odgovornih lica u MUP-u podnesemo i krivite prijave.

O ovim temama pisali smo raniju u ovoj člunku:   Viši Sud zaštitio koleginicu uzbunjivača iz SVS i MUP ne poštuje odluke suda i pravo uzbunjivača

 

Izvor: MUP kažnjen sa sto hiljada dinara zbog narušavanja prava uzbunjivača, sajt Sindikata policije Sloga

 

About sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*