Home » KAMPANJE » STAV SLOGE
STAV SLOGE

STAV SLOGE

leftPrepoznati kao sindikat izvornog radničkog pokreta, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ u poslednje vreme dobijaju sve više poziva raznih organizacija, sa idejom stvaranja političke opcije koja bi se suprotstavila neoliberalnom konceptu i stala na put konstantnom urušavanju radničkih prava čiji smo svedoci svakodnevno.

Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ su otvoreni za sve razgovore o ovoj temi, koji bi se bazirali na “Platformi za okupljanje u odbranu radnih, građanskih i ljudskih prava“, koju smo usvojili 2014. godine.

Ona je napisna i doneta uz sugestije domaće stručne javnosti, i na osnovu saradnje sa kolegama iz Mreže sindikata pri evropskoj levici, čiji su Udruženi sindikati Sloga član, a predsednik Željko Veselinović član Odbora.

U skladu sa Platformom, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ su doneli programske ciljeve na osnovu kojih su spremni na sve vrste razgovora sa onima kojima su oni prihvatljivi.

Stoga, objavljujemo:


PROGRAMSKI CILJEVI

 

 1. IZMENA ZAKONA O IZBORIMA

– Uvođenje mešovitog izbornog sistema: većinski izbori za predstavnike svih opština u Skupštini Srbije (167) i 33 poslanika izabranih po proporcionalnom sistemu (zajedno sa poslanicima manjina), ukupno 200 poslanika.

– Ukidanje lokalnih Skupština: većinski izbori za članove opštinskih Vlada (do 15 članova).

– Obezbeđivanje jednostavnih zakonskih procedura za kandidovanje i smenjivost poslanika.

 

 1. UKIDANJE PRIVILEGIJA ZA STRANKE I IZABRANA LICA U VLADI, SKUPŠTINI I MINISTARSTVIMA

– Ukidanje imuniteta poslanika, članova Vlade i ministarstava.

– Ukidanje svih naknada iz budžeta za stranke i sve druge organizacije (SPC, NO i sl.).

– Ukidanje svih ili svođenje na neophodan minimalan broj vladinih agencija, kao legla korupcije i organizovanog izvlačenja novca u tzv. sivu zonu.

– Ukidanje svih privilegija izabranim i postavljenim licima (subvencija na ishranu, korišćenje službenih automobila…) osim za članove Vlade Srbije.

 

 1. REVIZIJA

– Revizija i javno objavljivanje svih finansijskih i političkih ugovora, kao i kreditnih aranžmana, koje je potpisala Vlada Srbije sa predstavnicima međunarodne zajednice (EU, MMF, SB) i stranim investitorima u Srbiji od 2000. godine. Organizovanje referenduma o svim pitanjima od najvećeg nacionalnog interesa (EU, Kosovo).

– Revizija privatizacije. Poništavanje svih privatizacija u kojima su dokaziva gruba kršenja zakona. Nacionalizacija oduzetih preduzeća i davanje na upravljanje i vlasništvo zaposlenima u njima po modelu radničkog akcionarstva. Ovo se odnosi i na nasleđena ili poklonjena preduzeća.

– Revizija stečene imovine. Preispitivanje porekla imovine svih izabranih ili postavljenih lica od 1990. godine. Nacionalizacija nezakonito stečene imovine (pokretne i nepokretne imovine za koju vlasnici ne mogu dokazati legalno poreklo – u skladu sa ostvarenim prihodima na koje su plaćali porez, nasleđem i slično). Ograničavanje građanskih prava (da biraju i budu birani) na rok od 20 godina svim licima za koje se utvrdi nezakonito stečena imovina. Nacionalizovanu imovinu preusmeriti na pomoć najugroženijim slojevima stanovništva, ulaganja u privredu i projekte od nacionalnog interesa. Ovo se odnosi i na nasleđenu ili poklonjenu imovinu.

– Revizija bankarskih kreditnih linija privredi i domaćinstvima koji su vezani za stranu valutu. Zabrana „valutne klauzule“ u ugovorima svih narednih kreditnih plasmana banaka. Konverzija valutnih u dinarske kredite.

 

 1. PRIORITETNI ZADACI VLADE SRBIJE

Program štednje i ekonomije zasnovane na potrošnji, uvozu, zaduživanju i bogaćenju najbogatijih zameniti modelom razvoja kroz ulaganje u poljoprivredu, industriju i infrastrukturu, povećanje potrošnje i pospešivanje proizvodnje.

– Ustavno ograničenje prava Vlade Srbije kao vlasnika javnih dobara (zemljišta, voda, rudnih bogatstava, javnih preduzeća…) na upravljačka, bez prava na prodaju istih. Ukoliko Vlada ima predlog za prodaju nekog javnog dobra, to može učiniti jedino nakon dobijanja saglasnosti od građana putem sprovedenog referenduma. Ovo se odnosi i na vlade lokalnih samouprava. Svi referendumi se organizuju po principu direktne demokratije.

– Pokretanje masovnih infrastrukturnih radova sa akcentom na putnu, železničku, vodoprivrednu, elektroenergetsku i telekomunikacionu infrastrukturu. Kroz njih upošljavanje velikog broja nezaposlenih i domaće operative čiji bi deo nakon okončanja radova bio angažovan i na održavanju iste.

– Obezbeđivanje podataka o socijalnom statusu stanovništva po porodičnim domaćinstvima (socijalne karte). Na osnovu propisanih kriterijuma iste svrstati u sledeće kategorije:

            A – porodična domaćinstva sa prihodima ispod granice siromaštva;

            B – porodična domaćinstva sa prihodima između granice siromaštva i prosečnih primanja;

            V – porodična domaćinstva sa prosečnim primanjima do prihoda na granici bogatstva;

            G – porodična domaćinstva sa prihodima iznad granice bogatstva.

– U najkraćem roku izmeniti zakone o zdravstvu, obrazovanju, sudstvu, kulturi… tako da se u radna tela za izradu istih uvrste predstavnici zaposlenih koji aktivno rade u tim ustanovama na praktičnim poslovima.

– Obezbeđivanje besplatnog školovanja dece i zdravstva za sve članove svih porodičnih domaćinstava izuzev domaćinstava sa prihodima iznad granice bogatstva. Obezbediti besplatnu ishranu za sve učenike.

ŠKOLSTVO: Izvršiti reformu školstva (način izbora direktora i školskih odbora, izmene nastavnih programa i planova, programa stručnog usavršavanja…) uz aktivno učešće nastavnog osoblja koje je aktivno u nastavi.

ZDRAVSTVO: Ukidanje mogućnosti privatne prakse zaposlenima u javnim ustanovama zdravstva. Obezbeđivanje najboljih uslova rada, sredstava za rad i zarada za najodgovornija i deficitarna zdravstvena zanimanja. Svrstavanje zdravstvenih ustanova u odgovarajuće kategorije uz izdvajanje elitnih zdravstvenih ustanova. Obezbeđivanje sredstava za lečenje sve dece kojima se neophodna zdravstvena pomoć ne može pružiti u ustanovama u Srbiji.

PRAVOSUĐE: Izmeniti zakonsku regulativu tako da omogućava građanima lakšu i jeftiniju sudsku zaštitu kroz umanjenje troškova svih vrsta sudskih postupaka, organizovanje službe besplatne pravne pomoći za sve građane čije porodice žive ispod granice siromaštva. Izbor nosilaca sudske vlasti na osnovu stručnosti i moralnosti, bez uticaja politike i kapitala, uz odgovarajuću materijalnu sigurnost i uslove rada, radi pune lične nezavisnosti, samostalnosti i odgovornosti.

MONETARNA POLITIKA:

– Uvesti strogu kontrolu trošenja budžetskih sredstava i prodaje deviza od strane NBS za sve sume više od 50000 €.

– Uvesti obavezu ministarstava da mesečno objavljuju bilanse stanja.

– Izvršiti kontrolu rada svih ofšor kompanija koje posluju u Srbiji i uvesti mehanizme stroge kontrole iznošenja deviza iz zemlje.

– Ponovo uspostaviti Službu državnog knjigovodstva (SDK) radi transparentnog praćenja novčanih tokova i platnog prometa, i izmeštanje ovih aktivnosti iz banaka.

– Formirati Razvojnu banku Srbije kao vladinu instituciju, isključivo za poslovanje sa privrednim subjektima, bez prava poslovanja sa fizičkim licima.

– Zakonski zabraniti Vladi da se dalje zadužuje kod stranih finansijskih institucija.

– Subvencija svih obaveza stanovništva iz grupa A i B prema bankama i pružaocima javnih usluga i dobara do 30%.

– Ukidanje odluka o smanjenju penzija i zarada u javnom sektoru i njihovo vraćanje na pređašnji nivo. Utvrditi minimalni iznos penzije u visini od ½ minimalne zarade u RS.

FISKALNA POLITIKA:

– Uvođenje progresivnih poreskih stopa, višeg oporezivanja kapitalne dobiti preduzeća, posebnog poreza na luksuzna dobra i finansijske transakcije. Oslobađanje od svih poreza stanovništva koje živi ispod granice siromaštva.

– Početi sa smanjivanjem PDV-a s ciljem smanjenja na maksimalno 10%.

– Smanjiti opterećenja na zarade, uz izmenu skale pripadajućih poreza i doprinosa tako da se najviši procenat poreza izdvaja na najniže zarade. Stimulisati osnivanje novih preduzeća oslobađanjem od poreza na zarade za prva 24 meseca od osnivanja. Umanjivanje svih, a vremenom i ukidanje onih za koje je to moguće, fiskalnih i parafiskalnih opterećenja vlasnika preduzeća.

– Ukinuti porez na nekretnine za stanovanje do 40 m² po članu porodice.

– Ukinuti poreze na poslovni prostor (hale i pomoćne objekte) preduzeća koji je u funkciji proizvodnje, skladištenja sirovina i roba i sl.

– Uvesti carinske stope na uvoznu robu, sa akcentom na robu široke potrošnje.

– Osloboditi svih poreza stanovništvo koje živi ispod granice siromaštva.

– Obezbeđivanje besplatnog interneta za sve građane.

– Obezbeđivanje subvencija za pospešivanje nataliteta. Ukidanje PDV na osnovne proizvode za ishranu i negu beba. Obezbeđivanje jednokratne pomoći za svako novorođenče u visini pet prosečnih zarada u Srbiji ostvarene u mesecu koji prethodi mesecu rođenja bebe.

SPOLJNA POLITIKA:

– Politiku prema EU i po pitanju Kosova sprovoditi u skladu sa rezultatima sprovedenih referenduma.

– Insistirati na vojnoj i političkoj neutralnosti.

– Intenzivirati napore na uspostavljanju strateškog partnerstva van EU – sa Rusijom, Kinom i s posebnim akcentom na tzv. zemlje u razvoju.

– Aktivno se u međunarodnoj zajednici zalagati za poništavanje svih štetnih ugovora koje su nerazvijene zemlje dovele u dužničko ropstvo. Voditi aktivnu kampanju protiv neoliberalnog kapitalizma. Zalagati se za formiranje međunarodne komisije koja će izvršiti reviziju i ocenu zakonitosti svih kreditnih aranžmana MMF i SB koji za posledicu imaju prezaduženost država i naroda.   

 

 1. RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE, PRIVREDA I STANDARD STANOVNIŠTVA

– Izmena ZOR-a i ZOP-a i njihovo usklađivanje sa preporukama MOR-a i evropskom Socijalnom poveljom. Obezbeđivanje adekvatnog položaja sindikata, socijalnog dijaloga i javnih rasprava povodom usvajanja svih sistemskih zakona.

– Povećanje minimalne cene rada za 50%.

– Zakonom utvrditi maksimalni raspon zarada od 1:5 do izlaska iz recesije. Ovo se ne odnosi na zarade u privatnim preduzećima. Dodatak na zaradu izabrana i postavljena lica mogu ostvariti samo u slučaju da bilansi stanja (suficit u budžetu ili profit u poslovanju javnog preduzeća) iskazuju dobit.

– Uvođenje obaveznosti potpisivanja Kolektivnih ugovora i tripartitnog pregovaranja na svim nivoima. Donošenje posebnog zakona o sindikatima.

– Povisiti sve naknade za socijalna davanja.

– Zabranjuje se organizovanje prekovremenog rada, osim u slučajevima više sile definisanim zakonom.

– Stimulisati modele radničkog akcionarstva, esnafskog udruživanja i zadrugarstva kroz odgovarajuće poreske olakšice i privilegovan položaj u odnosu na ostale oblike organizovanja preduzeća.

– Obezbeđivanje srazmerne uloge zaposlenih u upravljanju preduzećima, u skladu sa evropskim radnim zakonodavstvom.

– Obezbeđivanje subvencija za domaće poslodavce, privilegovanog položaja pri raspisivanju tendera i javnih nabavki javnih preduzeća i ustanova, angažovanja na infrastrukturnim radovima, povoljnih kreditnih aranžmana, sigurnosti naplate potraživanja itd.

 

 1. POLJOPRIVREDA

– Subvencionisanje planske poljoprivrede kroz subvenciju izgradnje sistema za navodnjavanje, nabavke semena i đubriva i obezbeđivanje garancije za otkup proizvoda.

– Ponovno formiranje i organizovanje zadruga.

– Investiranje u seoski turizam.

– Mere za pospešivanje i subvencije za stočarstvo, ratarstvo i voćarstvo kao ciljne izvozne artikle.

– Zabrana uzgoja i distribucije GMO proizvoda.

 

 1. GRAĐANSKA PRAVA I SLOBODE

– Obezbeđivanje svim građanima, manjinama i manjinskim grupama istih prava i sloboda koje garantuje Ustav.

– Obezbeđivanje sekularnosti države u odnosu na verske zajednice.

– Obezbeđivanje istih prava i obaveza za sva udruženja građana i političke partije i pokrete. Izvori finansiranja ovih organizacija mogu biti isključivo članarine i transparentne donacije. Sva davanja iz budžeta RS za ove namene se ukidaju.

– Obezbeđuje se sloboda reči i medija. Za vreme izborne kampanje svim učesnicima na izborima se besplatno obezbeđuje isti termin i isto vreme za kampanju na medijima sa nacionalnom frekvencijom. Za vreme izbora se zabranjuje reklamiranje partija i kandidata i kampanja na svim ostalim medijima. Između izbornih ciklusa reklamiranje stranaka je slobodno i plaća se u skladu sa politikom cena medija na kojem se reklamiraju.

– Pripadnicima LBGT populacije omogućavaju se sva prava iz zakona kao i heterogenim parovima, do prava na usvajanje dece, što se može omogućiti uz podršku većine stanovništva izraženu na odgovarajućem referendumu.

– Pooštravanje zakonske regulative i kontrole sprovođenja zakona koji se odnose na tretman i odnose prema životinjama. Subvencije za otvaranje i održavanje azila za životinje.

– Pomoć države svim udruženjima građana koja se staraju o ekologiji i očuvanju biljnog i životinjskog fonda.

– Obezbeđivanje finansijske podrške i uslova za masovno bavljenje amaterskim sportom dece i mladih, kulturnim amaterskim društvima, društvima za očuvanje tradicije i kulturnih vrednosti…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKRATKO - sloga

Udruženi sindikati Srbije „SLOGA“ su osnovani početkom 2008 godine od grupe sindikalnih aktivista nezadovoljnih radom postojećih sindikata.

9 comments

 1. Da li ste vi moderna levica ili socijaldenokratija ili pokusavate da budete nesto izmedju.

 2. Podrzavam i potpisujem.Cestitam drugovi iz Sloge.

 3. Ko garantuje da ovo nije jos jedna prevara u najavi.

 4. Samo napred,u potpunosti podržavam program,sa vama sam!!!

 5. Sindikat treba da saradjuje sa komunistickom partijom koja po svojoj ideologiji ima iste interese,borba za ljudska i radnicka prava…Svaka druga opcija sindikat I RADNIKE ODVODI U SMERU KOJI NIJE U INTERESU RADNICKE KLASE.

 6. Eh da imam par miliona evra napravio bih stranku ili pokret sa sličnim programom. Ali bez para za popularizaciju pokreta, džabe bilo kakav program.

  Jedino što bih promenio:

  1) poreske olakšice bogatašima daju političari koje ti bogataši finansiraju, dakle, poreske molakšice treba da postoje samo za obične ljude a ne za firme kao Fijat.

  2) država ima gomilu preduzeća pa ne može za svako da se raspisuje referendum, lakše je poništiti zakon o svojini iz 1991 koji je društvena preduzeća prebacio u državna, pa svaka partija na vlasti hoće privatizaciju. Dakle, sva državna preduzeća treba da budu društvena to jest radnička a država treba da zadrži u svom vlasništvu jedino preduzeća od nacionalnog interesa koja ne smeju da se prodaju. Kada radnici poseduju preduzeća, oni sami odlučuju da li će da privatizuju a državi ide samo 10% porez na dobit, sve ostalo ide radnicima i penzionerima koji su radili u toj firmi. Tako bi se rešio problem „viška radnika“ usled privatizacije jer bi imali para da osnuju sopstvenu firmu.

  Ono što bih ja dodao ovom statutu ili programu:

  1) da radnici sami biraju direktore raspisivanjem konkursa, i da ih smenjuju kad god požele, dakle, da se izvrši depolitizacija preduzeća. Ne treba da postoje upravni odbori koji biraju direktora, i ne treba da se dozvoli preduzećima da finansiraju sport ili bilo šta ako finansijsko stanje firme nije dobro, dakle, radnicima minimum 400 evra mesečno pa tek onda sponzorisanje.

  2) Stranci kao i beskućnici, treba da imaju pravo na posetu doktoru i zubaru na račun države. Treba da imaju zdravstvenu karticu, da budu upisani u sistem i da doktori vide kako je osoba lečena u prošlosti. Javno zdravlje je interes svih, interes društva nije da postoje skriveni imigranti ili beskućnici sa ovim ili onim bolestima.

  3) Pošto rasizam dovodi do diskriminacije stranih radnika pa postoji skriveni ropstvo (eksploatacija ilegalnih imigranata, bar na zapadu), zakonom treba zabraniti rasizam, diskriminaciju izbeglica, kako propagandu i stvaranje straha to jest rasizma, tako i proteste protiv istih. Izbeglice nisu bezbednosni problem, problem su individue a ne izbeglice.

  4) Rasiyam ima uticaj i na radno zakonodavstvo: Pošto nam Evropa nameće viznu politiku da bismo došli na beli Šengen, moramo da zadržimo vize za Afrikance i ostale ali ko uspe da predje našu granicu, da udje na našu teritoriju, mora imati sva prava kao i srpski radnik, da ne bi bio eksploatisan, isto je i sa posetom doktoru, itd. Ilegalni rad je sličan ropstvu i to ne sme da se desi u Srbiji, ilegalna osoba nema nikakva prava i ne može se žaliti policiji niti pokrenuti postupak u sudu, na primer ako mu poslodavac ne isplati platu. Stranci i srpski radnik moraju biti ravnopravni i onda mogu imati i sličnu tržišnu cenu rada, tako stranci neće morati da rade ispod minimalca.
  U skladu sa tim, Srbija mora da dodeli radnu dozvolu i zdravstvenu karticu svakome ko se nadje na našoj teritoriji. Nametanje viza ne znači da njihov sistem nije demokratski, nametanje viza je posledica želje Srbije da bude na beloj Šengen listi, ljudi ne moraju da traže azil da bi mogli da dobiju radnu dozvolu, dovoljno je da se nalaze na teritoriji Srbije da bi imali pravo na rad u Srbiji. Kad nadju posao, dužni su da plaćaju stanovanje isto kao i srpski radnici, država ne mora da im obezbedi stanovanje mesec dana nakon nalaženja posla. Gomila Srba je morala da traži azil na zapadu da bi dobili radne papire, ne želimo takvu diskriminatorsku politiku u Srbiji prema strancima.

  5) Pošto na mladima svet ostaje, da ne zaboravo na njih: Mladima treba dozvoliti da sa 16 godina idu na izbore, da polažu za vozačku dozvolu, a i da nasledjuju imovinu, itd. U Austriji osobe sa 16 idu na izbore, a u Americi sa 16 polažu za dozvolu. Vreme je da Srbija obezbedi narodu, a posebno mladima, život u skladu sa 21 vekom.

 7. I da, novoizabrana Vlada, podnese ostavku, ako u prvih godinu dana nije ispunila, sve tačke iz ovog programa.

OSTAVITE KOMENTAR

Vaša e-adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

*

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања: Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени. Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове Удружених синдиката Србије Слога.
Scroll To Top